/ RODO rozporządzenie o ochronie danych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Zakład Hydrauliki Siłowej „HYDROMECH” S.A. z siedzibą w Lublewie Gdańskim, adres: 83-050 Lublewo Gdańskie, ul. Wybickiego 21, Regon 222041547, NIP 583-000-18-18 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: sekretariat@hydromechsa.pl
 • poczty tradycyjnej: Zakład Hydrauliki Siłowej „HYDROMECH” S.A., Wybickiego 21, 83-050 Lublewo Gdańskie
 • telefonu: (58) 692-08-68

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem strony internetowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 2. w celu wykonania usługi, zawarcia umowy lub podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, w tym odpowiedź na zapytania skierowane telefonicznie lub drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową,
 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom, np. firmie kurierskiej dostarczającej Państwu przesyłki, podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz ZHS „HYDROMECH” S.A. (usługi prawne, księgowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.